Naposledy aktualizováno: 18.10.2019 11:58:34
logo

Místní knihovna Tvarožná Lhota

 

 

 

 

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ KNIHOVNY TVAROŽNÁ LHOTA

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

1.    Místní knihovna ve Tvarožné Lhotě poskytuje služby svým čtenářům absenčně a prezenčně půjčováním literatury a dalších knihovních materiálů a prováděním kulturně výchovné činnosti.

2.    Uvedené služby poskytuje: půjčovna pro dospělé a půjčovna pro děti.

3.    Čtenářský poplatek dle aktuálního sazebníku schváleného zastupitelstvem obce.

 

 

Čl. 2

Čtenáři knihovny

 

 1. Čtenářem knihovny se může stát: Každý občan ČR starší 15 let, děti a mládež se mohou stát čtenářem jen se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo jejich zákonných zástupců, cizí státní občan jen má-li povolení
 2. k dlouhodobému pobytu v ČR
 3. Občan, který žádá o přijetí do řad čtenářů přihláškou na tiskopise, vydaném knihovnou, je povinen současně s přihláškou předložit:

a)      občanský průkaz

b)      děti a mládež do 15 let písemný souhlas jednoho z rodičů

c)      cizí státní občan cestovní pas a povolení k pobytu

         Svým podpisem na přihlášce stvrzuje čtenář, že souhlasí s knihovním řádem  

         a zavazuje se plnit ustanovení tohoto řádu a pokyny pracovníků knihovny.

 1. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz, kterým je čtenář povinen se vykazovat při půjčování a vracení materiálů. Nemá-li čtenář průkaz s sebou, není knihovník povinen jej obsloužit. Čtenářský průkaz je nepřenosný, za jeho zneužití odpovídá čtenář.
 2. Čtenář je povinen ohlásit knihovně změnu jména, bydliště a ztrátu nebo zničení čtenářského průkazu. Za vystavení duplikátu vybírá knihovna poplatek ve výši 20,- Kč.

 

Čl. 3

Půjčování literatury a dalších knihovních materiálů mimo knihovnu

 

 1. Knihy a ostatní knihovní materiály z fondu knihovny určené k půjčování mimo knihovnu si mohou vypůjčovat jen evidovaní čtenáři knihovny.
 1. Knihovna může půjčení materiálů odepřít zejména tehdy:

a)      je-li nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození materiálu

b)      jestliže materiál musí být k dispozici pro denní potřebu knihovny a pro

         prezenční studium čtenářům.

 1. Výpůjční lhůta činí 31 dnů, knihovna však může stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení materiálů před uplynutím výpůjční lhůty. Na žádost čtenáře může knihovna prodloužit výpůjční lhůtu, nežádá-li o materiál jiný čtenář, na dalších 31 dnů, nejvýše však dvakrát. Nevrátí-li čtenář některou z půjčených knih do 100 dnů, není možné půjčit mu další materiály.
 2. Jestliže jsou materiály, které čtenář potřebuje ke studiu, půjčeny, může si je zamluvit. Jakmile je materiál vrácen, oznámí to knihovna čtenáři písemně nebo telefonicky a po dobu 5 dnů mu materiály rezervuje. Dílo zamluvené více čtenáři se půjčuje podle pořadí záznamů.
 3. Čtenář je povinen při volném výběru knih dbát na jejich abecední řazení.
 4. Čtenář je povinen vrátit vypůjčené materiály včas a v takovém stavu, v jakém je převzal. Případné poškození materiálů, zjištěné při vrácení, uhradí čtenář. Za poškozený nebo ztracený obal zaplatí čtenář 5,- Kč.

 

Čl. 4

Pořádková opatření

 

 1. Čtenář je povinen zachovávat knihovní řád, řídit se pokyny pracovníků knihovny, chránit zařízení knihovny a její fondy, podrobit se kontrolním opatřením nutným pro udržení pořádku a ochrany obecního majetku ve správě knihovny.
 1. Jestliže dílo půjčené mimo knihovnu nevrátí čtenář ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatky z prodlení i bez předchozího písemného upozornění. Tyto poplatky činí Kč 10,- za 3. měsíc prodlení. Čtenář je povinen vrátit vypůjčené dílo v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. Není dovoleno do knih nebo časopisů vpisovat, poškozovat je vystřihováním, odstraňováním volných příloh, špinit je.
 2. Čtenář je povinen bezodkladně uvědomit knihovnu o ztrátě, zničení nebo poškození půjčeného materiálu. Podle rozhodnutí knihovny je povinen způsobenou škodu nahradit tím, že:

a)      obstará stejnou knihu téhož vydání a odevzdá je knihovně jako náhradu

b)      nahradí škodu zaplacením pořizovací ceny materiálu, případně zaplacením

         nákladů na jeho opravu

c)      nahradí knihovně náklady na pořízení kopie a vazby, jestliže je ztracené dílo

        nenahraditelné

d)     knihovna je oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého díla, i když se škoda

        týká jen jeho části

 1. V případě, že čtenář škodu neuhradí ve lhůtě stanovenou knihovnou dobrovolně, vymáhá knihovna náhradu soudní cestou. Výlohy s tím spojené hradí čtenář.

                                               Čl.5

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

 

1.   Správce osobních údajů

 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Místní knihovna Tvarožná Lhota (dále jen knihovna).

 Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

 Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště

 Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon

 Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínek

 Účetní údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

 Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

 Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

 Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

2.   Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

 

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

3.   Doba uchování osobních údajů

 

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce.

 

4.   Zabezpečení osobních údajů

 

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi – knihovnickém systému Clavius. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

5.   Další informace

 

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou zveřejněny na webových stránkách zřizovatele knihovny, tím je Obec Tvarožná Lhota, http://www.tvarozna-lhota.cz/ . Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na paní knihovnici.

                                                             Starostka obce Martina Bílová