Místní knihovna Tvarožná Lhota
Naposledy aktualizováno: 06.12.2018 16:09:24

 

 

KNIHOVNÍ   ŘÁD

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Místní knihovna ve Tvarožné Lhotě poskytuje služby svým čtenářům absenčně a prezenčně půjčováním literatury a dalších knihovních materiálů a prováděním kulturně výchovné činnosti.

 

 1. Uvedené služby poskytuje: půjčovna pro dospělé a půjčovna pro děti.

 

 1. Čtenářský poplatek dle aktuálního sazebníku schváleného zastupitelstvem obce.

 

 

Čl. 2

Čtenáři knihovny

 

 1. Čtenářem      knihovny se může stát: Každý občan ČR starší 15 let, děti a mládež se      mohou stát čtenářem jen se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo jejich      zákonných zástupců, cizí státní občan jen má-li povolení      k dlouhodobému pobytu v ČR
 2. Občan,      který žádá o přijetí do řad čtenářů přihláškou na tiskopise, vydaném      knihovnou, je povinen současně s přihláškou předložit:

a)      občanský průkaz

b)      děti a mládež do 15 let písemný souhlas jednoho z rodičů

c)      cizí státní občan cestovní pas a povolení k pobytu

             Svým podpisem na přihlášce stvrzuje čtenář, že souhlasí s knihovním řádem a                       

       zavazuje se plnit ustanovení tohoto řádu a pokyny pracovníků knihovny.

 1. Každému      čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz, kterým je čtenář povinen se      vykazovat při půjčování a vracení       materiálů. Nemá-li čtenář průkaz s sebou, není knihovník      povinen jej obsloužit. Čtenářský průkaz je nepřenosný, za jeho zneužití      odpovídá čtenář.
 2. Čtenář      je povinen ohlásit knihovně změnu jména, bydliště a ztrátu nebo zničení      čte- nářského průkazu. Za vystavení duplikátu vybírá knihovna poplatek ve      výši 20,- Kč.

 

Čl. 3

Půjčování literatury a dalších knihovních materiálů mimo knihovnu

 

 1. Knihy a ostatní knihovní materiály z fondu knihovny určené k půjčování mimo knihovnu si mohou vypůjčovat jen evidovaní čtenáři knihovny.
 1. Knihovna      může půjčení materiálů odepřít zejména tehdy:

a)      je-li nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození materiálu

b)      jestliže materiál musí být k dispozici pro denní potřebu knihovny a pro prezenční studium čtenářům.

 1. Výpůjční      lhůta činí 31 dnů, knihovna však může stanovit kratší výpůjční lhůtu,      případně žádat vrácení materiálů před uplynutím výpůjční lhůty. Na žádost      čtenáře může knihovna prodloužit výpůjční lhůtu, nežádá-li o materiál jiný      čtenář, na dalších 31 dnů, nejvýše však dvakrát. Nevrátí-li čtenář      některou z půjčených knih do 100 dnů, není možné půjčit mu další      materiály.
 2. Jestliže      jsou materiály, které čtenář potřebuje ke studiu, půjčeny, může si je      zamluvit. Jakmile je materiál vrácen, oznámí to knihovna čtenáři písemně      nebo telefonicky a po dobu 5 dnů mu materiály rezervuje. Dílo zamluvené      více čtenáři se půjčuje podle pořadí záznamů.
 3. Čtenář      je povinen při volném výběru knih dbát na jejich abecední řazení.
 4. Čtenář      je povinen vrátit vypůjčené materiály včas a v takovém stavu,      v jakém je převzal. Případné poškození materiálů, zjištěné při      vrácení, uhradí čtenář. Za poškozený nebo ztracený obal zaplatí čtenář 5,-      Kč.

 

Čl. 6

Pořádková opatření

 

 1. Čtenář je povinen zachovávat knihovní řád, řídit se pokyny pracovníků knihovny, chránit zařízení knihovny a její fondy, podrobit se kontrolním opatřením nutným pro udržení pořádku a ochrany obecního majetku ve správě knihovny.
 1. Jestliže      dílo půjčené mimo knihovnu nevrátí čtenář ve stanovené lhůtě, účtuje      knihovna čtenáři poplatky z prodlení i bez předchozího písemného      upozornění. Tyto poplatky činí Kč 10,- za 1 měsíc prodlení. Čtenář je povinen      vrátit vypůjčené dílo v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil.      Není dovoleno do knih nebo časopisů vpisovat, poškozovat je vystřihováním,      odstraňováním volných příloh, špinit je.
 2. Čtenář      je povinen bezodkladně uvědomit knihovnu o ztrátě, zničení nebo poškození      půjčeného materiálu. Podle rozhodnutí knihovny je povinen způsobenou škodu      nahradit tím, že:

a)      obstará stejnou knihu téhož vydání a odevzdá je knihovně jako náhradu

b)      nahradí škodu zaplacením pořizovací ceny materiálu, případně zaplacením nákladů na jeho opravu

c)      nahradí knihovně náklady na pořízení kopie a vazby, jestliže je ztracené dílo nenahraditelné

d)     knihovna je oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého díla, i když se škoda týká jen jeho části

 1. V případě,      že čtenář škodu neuhradí ve lhůtě stanovenou knihovnou dobrovolně, vymáhá      knihovna náhradu soudní cestou. Výlohy s tím spojené hradí čtenář.

 

 

 

 

 

Schváleno zastupitelstvem obce Tvarožná Lhota dne 29.4.2013.

 

 

 

 

                                                                                                            Martina Bílová

                                                                                                            starostka obce

 

 

 
Proces zabral 0.0195 sekund času a 0.59MB paměti.